ارزش سهام در 2 ماه آخر 2018


5,000 $ در 2 ماه
5,000 $ در مجموع

November 201840,000$

40,000$

December 201845,000$

45,000$

ارزش سهام در 3 ماه اول 2019


15,000 $ در 3 ماه
20,000 $ در مجموع

January 201950,000$

50,000$

February 2019 55,000$

55,000$

March 201960,000$

60,000

ارزش سهام در 3 ماه دوم 2019


7,500 $ در 3 ماه
27,500 $ در مجموع

April 201962,500$

62,500$

may 201965,000$

65,000$

june 201967500$

67,500$

ارزش سهام در 3 ماه سوم 2019


7,500 $ در 3 ماه
35,000 $ در مجموع

july 201970,000$

70,000$

August 2019 72,500$

72,500$

September 201975,000$

75,000

ارزش سهام در 3 ماه چهارم 2019


7,500 $ در 3 ماه
42,500 $ در مجموع

October 201977,500$

77,500$

November 2019 80,000$

80,000$

December 201982,500$

82,500

ارزش سهام در 1 ماه اول 2020


50,000 $ در مجموع

January 202090,000$

90,000$

saham