شرایط و قیمت واگذاری

سهام پروژه هتل سوئیت رویال تفلیس

کل سهام پروژه 500 واحد در نظر گرفته شده که از این مقدار 245 سهم قابل واگذاری می باشد قیمت هر یک سهم، با توجه به سیر سعودی
قیمتها خصوصا در بخش توریستی طبق نظر کارشناسی و پیشرفت فیزیکی پروژه محاسبه خواهد شد

پیشرفت حدودی کار

تا تاریخ 2020-01-24 پروژه اجرا شده است

سهام باقی مانده

از 49 درصد سهام قابل فروش

hv3img03.png

رشد سهام

از تاریخ 2018-11-01 تا به امروز رشد داشته

رضایت مشترکین

به لطف الهی درصد زیادی از ما رضایتمند هستند